Privacy statement

Privacy statement Rainbow Sol BV


Onderstaand leest u het Privacy Statement van de firma Rainbow Sol BV.

Rainbow Sol BV
Fokkerstraat 6
4143 HJ LEERDAM
telefoon: 0345 – 614 801
info@rainbowsol.nl
www.rainbowsol.nl
KvK-nummer 23066284

Datum: 25 mei 2018
Update: 30 april 2019

Rainbow Sol BV heeft zich ten doel gesteld om zeer zorgvuldig om te gaan met de verwerking en beveiliging van (uw) persoons- en bedrijfsgegevens. Wij conformeren ons vanzelfsprekend aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van deze persoons- en bedrijfsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van kracht is en aan de daarvoor al reeds van kracht zijnde bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon.

Zo kunnen wij – als u contact met ons opneemt – uw naam- en contactgegevens vragen, die wij dan op uw verzoek kunnen doorgeven aan een dealer van Rainbow Sol producten, zodat deze verder met u in gesprek kan ten aanzien van door u gestelde vraag.

Wij bewaren deze gegevens niet. Hoe onze dealers deze persoonsgegevens behandelen, staat in hun Privacy Statement beschreven.


1. Cookies

De website www.Rainbowsol.nl maakt geen gebruik van functionele of tracking cookies. De website www.Rainbowsol.nl maakt wel gebruik van analytische cookies om analyses te kunnen maken van het websitebezoek.

Op onze website treft u – onder andere in blogs en nieuwsberichten - regelmatig links aan die verwijzen naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, dragen wij geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees daartoe het Privacy Statement van betreffende websites.


2. Dealers

Rainbow Sol BV werkt samen met vele honderden professionele zonweringsdealers in Nederland. Deze dealers kunnen op verschillende manieren bij ons bestellen, onder andere per telefoon, tijdens beursbezoeken, per e-mail, via onze webshopmodule, waarvoor onze dealers een eigen inlogcode in het bezit hebben, of in het rechtstreekse contact met onze vertegenwoordigers.

Zonweringsdealers die nog geen klant bij ons zijn, hebben de mogelijkheid om informatie aan te vragen over een mogelijk dealership. Rainbow Sol BV zal daartoe alle relevante gegevens noteren en opslaan in de administratie, dit ten behoeve van een mogelijk toekomstige samenwerking. Dit kan betekenen dat deze zonweringsdealers, die weliswaar géén klant zijn, op gezette tijden, informatie van ons ontvangen.

Mocht deze betreffende niet-klant geen prijs stellen op het ontvangen van deze informatie en/of als deze niet opgeslagen wil worden in onze acquisitie-administratie, dan kan dit worden aangegeven per e-mail via info@rainbowsol.nl. Binnen vier weken na dit verzoek zullen alle data verwijderd zijn uit onze bestanden.


3. Verwerking van data

Wij verzamelen verder alleen gegevens die wij nodig hebben voor de verwerking van de vragen van de dealers en het kunnen leveren van de bestelde goederen. Deze data bewaren wij, niet alleen voor statistische doeleinden zoals het genereren van omzetstatistieken per klant, per regio alsook per productgroep, maar ook ten behoeve van onze financiële administratie. Wij bewaren deze data, in ieder geval voor de minimale periode die de wetgever vereist, zoals de gegevens van de financiële administratie voor de Belastingdienst. Indien onacceptabele betalingsachterstanden ontstaan, dan worden deze data ook gedeeld met het door ons ingehuurd gerechtdeurwaarders- en incassobureau.

Al het hiervoor genoemde, ten aanzien van het gebruik en het opslaan van data, geldt tevens voor de data (persoons- en bedrijfsgegevens) van onze leveranciers, medewerkers en ZZP’ers die door de firma Rainbow Sol BV worden ingehuurd.


4. Consumentensite

Sinds 1 mei 2019 beheren wij ook een consumentenwebsite (www.rainbow-collection.nl) waarop geïnteresseerde consumenten een offerte-aanvraag kunnen doen bij een dealer naar keuze. Daartoe dient de consument diverse gegevens in te vullen op de site. Deze data worden niet alleen verwerkt door ons, maar worden ook - in verband met de aanvraag van een offerte - rechtstreeks via de technische structuur van de consumentensite - naar de gekozen dealer verzonden. 

Vanaf dat moment zijn de ingevulde data dus ook in het bezit van de betreffende dealer van Rainbowsol. 
Vanaf dát moment geldt ten aanzien van de ingevulde data, die in het bezit zijn gekomen van de betreffende dealer, het privacybeleid van de betreffende dealer. Wij verwijzen u dan naar het privacystatement op de site van de betreffende onderneming.


5. Beveiliging

Rainbow Sol BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoons- en bedrijfsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Rainbow Sol BV heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtingneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen. Tevens hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met de firma Direct-Effect te Drunen die optreedt als onze provider en tevens bouwer is van onze website en het nieuwsbriefsysteem voor dealers.


6. Uw rechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Dit betreft dan de data die in het bezit zijn gekomen van de firma Rainbowsol in Leerdam. Voor de data die  via de consumentensite in het bezit zijn gekomen van de dealer(s) van Rainbowsol, verwijzen wij u naar de privacy statements van de betreffende dealers. (zie ook onder 4) van dit privacystatement)

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen met betrekking tot dit Privacy Statement of met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen aan info@rainbowsol.nl.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, dan verwijzen wij u graag naar www.wetten.overheid.nl
 

7. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

Eerste wijziging is doorgevoerd per: 30 april 2019